K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa PARPA
Strona Podmiotowa PARPA
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 04.04.2017, zmieniona z powodu:
  zmiana Dyrektora

  Ogłoszenie o konkursie z dnia 10 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2

  koniec: 03.03.2017, 15:00, rozstrzygnięcie: 04.05.2017, 12:00 (rozstrzygnięty), kontakt: konkursy2017@parpa.pl

  Ogłoszenie o konkursie z dnia 10 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi:

  Treść ogłoszenia

  Załącznik nr 1 – Opis zadań konkursowych

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT

  Załącznik nr 3 - Wzór wniosku

  Załącznik nr 4 – Wzór oświadczeń Wnioskodawcy

  Załącznik nr 5 – Wzór umowy

  Załącznik nr 2 do umowy - Sprawozdanie częściowe etapowe/sprawozdanie częściowe końcowe/sprawozdanie końcowe


  WYNIKI  WYJAŚNIENIA OGÓLNE KONKURSOWE W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI PYTANIAMI Z DNIA 9 LUTEGO 2017 R.

  W związku z pojawiającymi się pytaniami w sprawie ogłoszenia konkursowego z dnia 2 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”, poniżej Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia wyjaśnienia o charakterze ogólnym.

  Treść wyjaśnień

  Treść wyjaśnień cz.2


  Komunikat o liście wniosków spełniających kryteria formalne oraz liście wniosków nie spełniających warunków formalnych:

  Zgodnie z § 11, pkt III, ppkt. 3 ogłoszenia o konkursie z dnia 10 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, zostaje opublikowana lista wniosków spełniających kryteria formalne oraz lista wniosków niespełniających kryteriów formalnych (zawierająca wskazanie braków formalnych).

  Jednocześnie pragniemy wskazać, że  zgodnie z § 11, pkt III, ppkt. 6 ogłoszenia w przypadku gdy podczas oceny merytorycznej Komisja stwierdzi, że wniosek nie spełnia kryteriów formalnych, czego nie dostrzeżono na etapie oceny formalnej, wniosek, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny formalnej. Informacje w powyższym zakresie będą publikowane jako Komunikaty Komisji Konkursowych.

  Treść komunikatu


  Komunikat dotyczący zadania nr 15/3.1.2.2./17/DLO: Organizacja dwudniowego kongresu dla psychologów, psychoterapeutów oraz studentów wydziałów psychologii w zakresie rozpoznawania uzależnienia od alkoholu i picia szkodliwego, funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym w tym dzieci, współwystępowania zaburzeń psychicznych razem z uzależnieniem oraz możliwości pomocy.

  1. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że podczas oceny merytorycznej oferty złożonej przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi na zadanie nr 15/3.1.2.2./17/DLO: „Organizacja dwudniowego kongresu dla psychologów, psychoterapeutów oraz studentów wydziałów psychologii w zakresie rozpoznawania uzależnienia od alkoholu i picia szkodliwego, funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym w tym dzieci, współwystępowania zaburzeń psychicznych razem z uzależnieniem oraz możliwości pomocy” stwierdzono braki formalne. Po dokonaniu ponownej oceny formalnej wniosek został odrzucony ponieważ nie został wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia konkursowego, tj. nie zawierał harmonogramu Gantta  z uwzględnieniem etapów realizacji zadania.

  2. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że podczas oceny merytorycznej oferty złożonej przez Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi na zadanie nr 15/3.1.2.2./17/DLO: „Organizacja dwudniowego kongresu dla psychologów, psychoterapeutów oraz studentów wydziałów psychologii w zakresie rozpoznawania uzależnienia od alkoholu i picia szkodliwego, funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym w tym dzieci, współwystępowania zaburzeń psychicznych razem z uzależnieniem oraz możliwości pomocy” stwierdzono braki formalne. Po dokonaniu ponownej oceny formalnej wniosek został odrzucony ponieważ podmiot nie usunął w wyznaczonym terminie braków formalnych, tj. dosłane kopie wniosku były niezgodne z oryginałem wniosku.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Piotr Kalmus
  Publikacja dnia: 10.02.2017, 18:57
  Dokument oglądany razy: 20238
   
Strona Podmiotowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych