K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa PARPA
Strona Podmiotowa PARPA
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 04.04.2017, zmieniona z powodu:
  zmiana Dyrektora

  Ogłoszenie o konkursie z dnia 2 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia

  koniec: 23.02.2017, 15:00, rozstrzygnięcie: 03.04.2017, 12:00 (rozstrzygnięty), kontakt: konkursy2017@parpa.pl

  Ogłoszenie o konkursie z dnia 2 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi:

  Treść ogłoszenia
  Załącznik nr 1 – Opis zadań konkursowych
  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT
  Załącznik nr 3 - Wzór wniosku
  Załącznik nr 4 – Wzór oświadczeń Wnioskodawcy

  Załącznik nr 5 – Wzór umowy
  Załącznik nr 5.1 - Załącznik do wzoru umowy


  WYNIKI


  WYJAŚNIENIA OGÓLNE KONKURSOWE W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI PYTANIAMI Z DNIA 9 LUTEGO 2017 R.

  W związku z pojawiającymi się pytaniami w sprawie ogłoszenia konkursowego z dnia 2 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”, poniżej Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia wyjaśnienia o charakterze ogólnym.

  Treść wyjaśnień

  Treść wyjaśnień cz.2


  Komunikat o liście wniosków spełniających kryteria formalne oraz liście wniosków nie spełniających warunków formalnych:

  Zgodnie z § 11, pkt III, ppkt. 3 ogłoszenia o konkursie z dnia 2 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, zostaje opublikowana lista wniosków spełniających kryteria formalne oraz lista wniosków niespełniających kryteriów formalnych (zawierająca wskazanie braków formalnych).

  Jednocześnie pragniemy wskazać, że  zgodnie z § 11, pkt III, ppkt. 6 ogłoszenia w przypadku gdy podczas oceny merytorycznej Komisja stwierdzi, że wniosek nie spełnia kryteriów formalnych, czego nie dostrzeżono na etapie oceny formalnej, wniosek, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny formalnej. Informacje w powyższym zakresie będą publikowane jako Komunikaty Komisji Konkursowych.

  Treść komunikatu


  KOMUNIKAT

  dotyczący zadania nr 40/3.3.4/17/DPL: opracowanie, wydanie i dystrybucja publikacji adresowanej do przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich

  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że podczas oceny merytorycznej oferty złożonej przez Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi na zadanie nr 40/3.3.4/17/DPL: opracowanie, wydanie i dystrybucja publikacji adresowanej do przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich stwierdzono braki formalne. Po dokonaniu ponownej oceny formalnej wniosek został odrzucony ze względu na niezgodność zawartości merytorycznej z treścią zadania określonego w warunkach konkursowych, na które aplikuje wnioskodawca.


  KOMUNIKAT

  dotyczący zadania nr 56/3.5/17/DEA: Współpraca zagraniczna mająca na celu rozwijanie systemu profilaktyki i kształcenie specjalistów w dziedzinie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży na Ukrainie

  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że podczas oceny merytorycznej oferty złożonej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego 3.5 Współpraca międzynarodowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadanie nr 56/3.5/17/DEA: Współpraca zagraniczna mająca na celu rozwijanie systemu profilaktyki i kształcenie specjalistów w dziedzinie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży na Ukrainie stwierdzono braki formalne. Po dokonaniu ponownej oceny formalnej wniosek został odrzucony ze względu na niezgodność zawartości merytorycznej z treścią zadania określonego w warunkach konkursowych, na które aplikuje wnioskodawca.


  KOMUNIKAT

  dotyczący zadania nr 21/3.1.2.4/17/DEA: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nowych realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, adresowanych do uczniów

  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że podczas oceny merytorycznej oferty złożonej przez Centrum Działań Profilaktycznych G. Kucharczyk, D. Droździkowski SC. Z Gdowa w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego 3.1 Promocja zdrowia na zadanie nr 21/3.1.2.4/17/DEA: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nowych realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, adresowanych do uczniów stwierdzono braki formalne. Po dokonaniu ponownej oceny formalnej wniosek został odrzucony ze względu na niezgodność zawartości merytorycznej z treścią zadania określonego w warunkach konkursowych (brak wymaganego programu szkolenia), na które aplikuje wnioskodawca.


  KOMUNIKAT

  dotyczący zadania nr 49/3.3.9/17/DEA: Wsparcie pilotażowego programu działania placówki medycznej wyspecjalizowanej w dziedzinie FASD

  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że podczas oceny merytorycznej oferty złożonej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego i Specjaliści „FAMILIA” SP. Cywilna, w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi na zadanie nr 49/3.3.9/17/DEA: Wsparcie pilotażowego programu działania placówki medycznej wyspecjalizowanej w dziedzinie FASD, stwierdzono braki formalne. Po dokonaniu ponownej oceny formalnej wniosek został odrzucony ze względu na nie uzupełnienie w obowiązującym terminie, wszystkich brakujących dokumentów wskazanych w piśmie z dnia 2 marca 2017 roku o znakach ANA/404/MZS/DEA/2017.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Piotr Kalmus
  Publikacja dnia: 02.02.2017, 20:00
  Dokument oglądany razy: 21921
   
Strona Podmiotowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych