K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa PARPA
Strona Podmiotowa PARPA
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 06.06.2018, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Informacja RODO

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Od 25 maja, obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - RODO. Zapraszamy do zapoznania się z informacją PARPA o ochronie danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem i w sprawie swobodnego przepływu danych.

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  Tożsamość administratora

  Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mający siedzibę w Warszawie (02-326) przy ul. Aleje Jerozolimskie 155.

  Dane kontaktowe administratora

  Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:parpa@parpa.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

  Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 i 7 RODO w celu realizacji zadań PARPA.

  Administrator powołuje się w szczególności na:

  •wypełnianie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”;

  •ochrony żywotnych interesów podmiotu danych – art. 6 ust. 1 lit d – „przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej”;

  •prawnie uzasadniony interes - w art. 6 ust 1 lit. e RODO – „przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”;

  Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej, jaka jest przewidziana przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, oraz zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.

  Okres przechowywania danych

  Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz z obowiązującej przez administratora kategorii archiwalnej.

  Prawa podmiotów danych

  W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86

  Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

  Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz zgodnie w wymogami rozporządzenia 2016/679.

  Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.

  Dane osobowe nie będą profilowane, przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Piotr Kalmus
  Publikacja dnia: 06.06.2018
  Podpisał(a): Krzysztof Brzózka
  Dokument z dnia: 06.06.2018
  Dokument oglądany razy: 934
Strona Podmiotowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych