K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa PARPA
Strona Podmiotowa PARPA
BIP.gov.pl

  Informacja RODO

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Od 25 maja, obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - RODO. Zapraszamy do zapoznania się z informacją PARPA o ochronie danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem i w sprawie swobodnego przepływu danych.

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  Tożsamość administratora

  Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mający siedzibę w Warszawie (02-326) przy ul. Aleje Jerozolimskie 155.

  Dane kontaktowe administratora

  Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:parpa@parpa.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

  Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 i 7 RODO w celu realizacji zadań PARPA.

  Administrator powołuje się w szczególności na:

  •wypełnianie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”;

  •ochrony żywotnych interesów podmiotu danych – art. 6 ust. 1 lit d – „przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej”;

  •prawnie uzasadniony interes - w art. 6 ust 1 lit. e RODO – „przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”;

  Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej, jaka jest przewidziana przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, oraz zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.

  Okres przechowywania danych

  Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz z obowiązującej przez administratora kategorii archiwalnej.

  Prawa podmiotów danych

  W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86

  Inne informacje

  Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz zgodnie w wymogami rozporządzenia 2016/679.

  Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.

  Dane osobowe nie będą profilowane, przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
   

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych –Annę Puchacz-Kozioł, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iodo@parpa.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

   

  Polityka ochrony danych

  Procedura zatrzymywania danych

  Wzór wniosku o udostepnienie danych

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Piotr Kalmus
  Publikacja dnia: 31.10.2019
  Podpisał(a): Krzysztof Brzózka
  Dokument z dnia: 31.10.2019
  Dokument oglądany razy: 11629
Strona Podmiotowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych